جمعه, شهریور ۳۱, ۱۴۰۲
هاوارد گاردنر

هاوارد گاردنر

مارتین سلیگمن

مارتین سلیگمن

ویلیام جیمز

ویلیام جیمز

آلبرت بندورا

آلبرت بندورا

آنا فروید

آنا فروید

ژان پیاژه

ژان پیاژه